سقف دال مجوف با قالب غیر ماندگار( سقف با قالب وافل)