دستمزد اجرای سقف وافل و فاکتورهای موثر در تعیین آن